top of page

 

Ciljevi Udruženja obolelih od multiplog mijeloma Srbije

 

1) Poboljšanje položaja obolelih od multiplog mijeloma u Srbiji

2) Zaštita i ostvarivanje osnovnih ljudskih prava osoba obolelih od ove bolesti

3) Ostvarivanje uključivanja osoba obolelih u društveni život zajednice

4) Saradnja sa pojedincima, sržavnim institucijama, relevantnim stručnjacima i udruženjima koja se bore za zajedničke ciljeve

5) Upoznavanje javnosti sa poteškoćama sa kojima se susreću osobe sa multiplim mijelomom

6) Podizanje kolektivne svesti o ovoj bolesti i problemima sa kojima se suočavaju oboleli i njihove porodice

 

 

 

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje će:

 

1) Organizovati, samo ili u zejdnici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja i druge oblike edukacije u oblasti multiplog mijeloma

2) Objavljivati elektronske i štampane publikacije koje se bave pitanjima multiplog mijeloma

3) Sarađivati sa medijima po pitanju objavljivanja informacija o multiplom mijelomu, kao i osobama obolelim od ove bolesti

4) Organizovati pomoć i podršku stručnih lica osobama obolelim od multiplog mijeloma i njihovim porodicama

5) Organizovati volonterske akcije za širenje svesti o multiplom mijelomu

6) Sarađivati sa državnim institucijama, domaćim i inostranim udruženjima koje se bave pitanjima multiplog mijeloma

 

bottom of page